نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مكانیك عالي سازه ها دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مكانیك عالي سازه ها و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مكانیك عالي سازه ها دکتر محمودرضا بنان می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس آناليز پلاستيك دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس آناليز پلاستيك و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس آناليز پلاستيك دکتر محمودرضا بنان می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس ترميم لرزه اي سازه هاي بتني دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس ترميم لرزه اي سازه هاي بتني و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس ترميم لرزه اي سازه هاي بتني دکتر محمودرضا بنان می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس رياضيات عالي مهندسي 2 دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس رياضيات عالي مهندسي 2 و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس رياضيات عالي مهندسي 2 دکتر محمودرضا بنان می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس رياضيات عالي مهندسي ۱ دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس رياضيات عالي مهندسي ۱ و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس رياضيات عالي مهندسي ۱ دکتر محمودرضا بنان می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس روش عناصر محدود ۱ دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس روش عناصر محدود ۱ و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس روش عناصر محدود ۱ دکتر محمودرضا بنان می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس پايداري سازه ها۱ دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس پايداري سازه ها۱ و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس پايداري سازه ها۱ دکتر محمودرضا بنان می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس الاستيسيته دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس الاستيسيته و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس الاستيسيته دکتر محمودرضا بنان می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس تحليل وطرح پلاستيكي سازه ها دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس تحليل وطرح پلاستيكي سازه ها و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس تحليل وطرح پلاستيكي سازه ها دکتر محمودرضا بنان می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس بارگذاري دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس بارگذاري و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس بارگذاري دکتر محمودرضا بنان می باشد.