نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مهندسی ترابری دکتر جوادرضا واحدی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مهندسی ترابری و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مهندسی ترابری دکتر جوادرضا واحدی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس برنامه ریزی حمل و نقل دکتر جوادرضا واحدی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس برنامه ریزی حمل و نقل و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس برنامه ریزی حمل و نقل دکتر جوادرضا واحدی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس رسم فنی و نقشه کشی ساختمان دکتر جوادرضا واحدی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس رسم فنی و نقشه کشی ساختمان و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس رسم فنی و نقشه کشی ساختمان دکتر جوادرضا واحدی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس اصول مهندسی ترافیک دکتر جوادرضا واحدی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس اصول مهندسی ترافیک و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس اصول مهندسی ترافیک دکتر جوادرضا واحدی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مقاومت مصالح۱ دکتر صادق گریوانی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مقاومت مصالح۱ و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مقاومت مصالح۱ دکتر صادق گریوانی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مقررات ملی ساختمان دکتر صادق گریوانی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مقررات ملی ساختمان و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مقررات ملی ساختمان دکتر صادق گریوانی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس سازه های فولادی پیشرفته دکتر صادق گریوانی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس سازه های فولادی پیشرفته و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس سازه های فولادی پیشرفته دکتر صادق گریوانی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس پایداری سازه دکتر حسین شهرکی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس پایداری سازه و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس پایداری سازه دکتر حسین شهرکی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس ریاضیات عالی مهندسی دکتر حسین شهرکی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس ریاضیات عالی مهندسی و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس ریاضیات عالی مهندسی دکتر حسین شهرکی می باشد.