نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس اندرکنش سازه و خاک دکتر علیرضا نگهدار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس اندرکنش سازه و خاک و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس اندرکنش سازه و خاک دکتر علیرضا نگهدار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مکانیک سنگ دکتر علیرضا نگهدار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مکانیک سنگ و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مکانیک سنگ دکتر علیرضا نگهدار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مهندسی پی پیشرفته دکتر علیرضا نگهدار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مهندسی پی پیشرفته و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مهندسی پی پیشرفته دکتر علیرضا نگهدار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مکانیک خاک پیشرفته دکتر علیرضا نگهدار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مکانیک خاک پیشرفته و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مکانیک خاک پیشرفته دکتر علیرضا نگهدار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس ریاضیات عالی مهندسی دکتر علیرضا نگهدار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس ریاضیات عالی مهندسی و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس ریاضیات عالی مهندسی دکتر علیرضا نگهدار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس سدهای کوتاه دکتر علیرضا نگهدار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس سدهای کوتاه و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس سدهای کوتاه دکتر علیرضا نگهدار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس سازه های بتنی دکتر علیرضا نگهدار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس سازه های بتنی و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس سازه های بتنی دکتر علیرضا نگهدار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مهندسی پی دکتر علیرضا نگهدار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مهندسی پی و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مهندسی پی دکتر علیرضا نگهدار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مکانیک خاک دکتر علیرضا نگهدار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مکانیک خاک و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مکانیک خاک دکتر علیرضا نگهدار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس اصول مهندسی باد و زلزله دکتر الهام قندی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس اصول مهندسی باد و زلزله و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس اصول مهندسی باد و زلزله دکتر الهام قندی می باشد.