نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مهندسی ترابری دکتر ایرج برگ گل

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مهندسی ترابری و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مهندسی ترابری دکتر ایرج برگ گل می باشد.

 

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس اصول مهندسی ترافیک دکتر ایرج برگ گل

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس اصول مهندسی ترافیک و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس اصول مهندسی ترافیک دکتر ایرج برگ گل می باشد.

 

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس برنامه‌ریزی حمل و نقل دریایی دکتر ایرج برگ گل

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس برنامه‌ریزی حمل و نقل دریایی و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس برنامه‌ریزی حمل و نقل دریایی دکتر ایرج برگ گل می باشد.

 

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس برنامه‌ریزی حمل و نقل دکتر ایرج برگ گل

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس برنامه‌ریزی حمل و نقل و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس برنامه‌ریزی حمل و نقل دکتر ایرج برگ گل می باشد.

 

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس ایمنی در ترافیک دکتر ایرج برگ گل

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس ایمنی در ترافیک و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس ایمنی در ترافیک دکتر ایرج برگ گل می باشد.

 

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مهندسی ترافیک پیشرفته دکتر ایرج برگ گل

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مهندسی ترافیک پیشرفته و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مهندسی ترافیک پیشرفته دکتر ایرج برگ گل می باشد.

 

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس تئوری ورق و پوسته

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس تئوری ورق و پوسته و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس تئوری ورق و پوسته می باشد.

 

 

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس تکنولوژی بتن پیشرفته

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس تکنولوژی بتن پیشرفته و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس تکنولوژی بتن پیشرفته می باشد.