نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس سازه های بتنی دکتر الهام قندی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس سازه های بتنی و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس سازه های بتنی دکتر الهام قندی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله دکتر الهام قندی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله دکتر الهام قندی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس استاتیک (ایستایی) دکتر الهام قندی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس استاتیک (ایستایی) و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس استاتیک (ایستایی) دکتر الهام قندی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مقررات ملی ساختمان دکتر الهام قندی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مقررات ملی ساختمان و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مقررات ملی ساختمان دکتر الهام قندی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس تحلیل سازه ها دکتر الهام قندی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس تحلیل سازه ها و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس تحلیل سازه ها دکتر الهام قندی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مکانیک ساختمان دکتر الهام قندی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مکانیک ساختمان و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مکانیک ساختمان دکتر الهام قندی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس سازه های فولادی (2) دکتر الهام قندی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس سازه های فولادی (2) و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس سازه های فولادی (2) دکتر الهام قندی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس سازه های فولادی (1) دکتر الهام قندی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس سازه های فولادی (1) و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس سازه های فولادی (1) دکتر الهام قندی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مقاومت مصالح 2 دکتر الهام قندی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مقاومت مصالح 2 و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مقاومت مصالح 2 دکتر الهام قندی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس سازه های فضایی دکتر الهام قندی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس سازه های فضایی و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس سازه های فضایی دکتر الهام قندی می باشد.