نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس اصول مهندسي باد و زلزله دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس اصول مهندسي باد و زلزله و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس اصول مهندسي باد و زلزله دکتر محمودرضا بنان می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مهندسي زلزله دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مهندسي زلزله و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مهندسي زلزله دکتر محمودرضا بنان می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس ديناميك سازه ها دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس ديناميك سازه ها و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس ديناميك سازه ها دکتر محمودرضا بنان می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مقاومت مصالح ۲ دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مقاومت مصالح ۲ و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مقاومت مصالح ۲ دکتر محمودرضا بنان می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس سازه هاي بتن آرمه 2 دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس سازه هاي بتن آرمه 2 و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس سازه هاي بتن آرمه 2 دکتر محمودرضا بنان می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس سازه هاي بتن آرمه ۱ دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس سازه هاي بتن آرمه ۱ و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس سازه هاي بتن آرمه ۱ دکتر محمودرضا بنان می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس تحليل سازه 2 دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس تحليل سازه 2 و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس تحليل سازه 2 دکتر محمودرضا بنان می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس تحليل سازه ۱ دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس تحليل سازه ۱ و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس تحليل سازه ۱ دکتر محمودرضا بنان می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مقاومت مصالح ۱ دکتر محمودرضا بنان

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مقاومت مصالح ۱ و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مقاومت مصالح ۱ دکتر محمودرضا بنان می باشد.