نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس تحلیل سازه ها2 دکتر حسین شهرکی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس تحلیل سازه ها2 و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس تحلیل سازه ها2 دکتر حسین شهرکی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس تحلیل سازه ها۱ دکتر حسین شهرکی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس تحلیل سازه ها۱ و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس تحلیل سازه ها۱ دکتر حسین شهرکی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مهندسی زلزله دکتر علی اکبر یحیی آبادی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مهندسی زلزله و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مهندسی زلزله دکتر علی اکبر یحیی آبادی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس لرزه شناسی و مهندسی زلزله دکتر علی اکبر یحیی آبادی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس لرزه شناسی و مهندسی زلزله و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس لرزه شناسی و مهندسی زلزله دکتر علی اکبر یحیی آبادی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس سازه های فولادی2 دکتر علی اکبر یحیی آبادی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس سازه های فولادی2 و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس سازه های فولادی2 دکتر علی اکبر یحیی آبادی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس سازه های فولادی۱ دکتر علی اکبر یحیی آبادی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس سازه های فولادی۱ و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس سازه های فولادی۱ دکتر علی اکبر یحیی آبادی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس دینامیک سازه ها دکتر علی اکبر یحیی آبادی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس دینامیک سازه ها و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس دینامیک سازه ها دکتر علی اکبر یحیی آبادی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس آب های زیرزمینی پیشرفته دکتر سلمان پوراسماعیل

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس آب های زیرزمینی پیشرفته و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس آب های زیرزمینی پیشرفته دکتر سلمان پوراسماعیل می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مکانیک سیالات دکتر سلمان پوراسماعیل

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مکانیک سیالات و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مکانیک سیالات دکتر سلمان پوراسماعیل می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس طراحی هیدرولیکی سازه ها دکتر سلمان پوراسماعیل

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس طراحی هیدرولیکی سازه ها و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس طراحی هیدرولیکی سازه ها دکتر سلمان پوراسماعیل می باشد.