نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس تئوری پلاستیسیته دکتر الهام قندی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس تئوری پلاستیسیته و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس تئوری پلاستیسیته دکتر الهام قندی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس پایداری سازه ها دکتر الهام قندی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس پایداری سازه ها و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس پایداری سازه ها دکتر الهام قندی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس عناصر محدود دکتر الهام قندی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس عناصر محدود و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس عناصر محدود دکتر الهام قندی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس ریاضیات عالی مهندسی دکتر الهام قندی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس ریاضیات عالی مهندسی و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس ریاضیات عالی مهندسی دکتر الهام قندی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس دینامیک سازه پیشرفته دکتر حامد رحمن شکرگزار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس دینامیک سازه پیشرفته و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس دینامیک سازه پیشرفته دکتر حامد رحمن شکرگزار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس اجزاء محدود دکتر حامد رحمن شکرگزار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس اجزاء محدود و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس اجزاء محدود دکتر حامد رحمن شکرگزار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی دکتر حامد رحمن شکرگزار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی دکتر حامد رحمن شکرگزار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس دینامیک سازه 1 دکتر حامد رحمن شکرگزار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس دینامیک سازه 1 و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس دینامیک سازه 1 دکتر حامد رحمن شکرگزار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس سازه های نوین دکتر حامد رحمن شکرگزار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس سازه های نوین و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس سازه های نوین دکتر حامد رحمن شکرگزار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس تحلیل غیر خطی سازه ها دکتر حامد رحمن شکرگزار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس تحلیل غیر خطی سازه ها و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس تحلیل غیر خطی سازه ها دکتر حامد رحمن شکرگزار می باشد.