نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مقاومت مصالح I دکتر امیرحسین جعفریه

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مقاومت مصالح I و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مقاومت مصالح I دکتر امیرحسین جعفریه می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس استاتیک دکتر امیرحسین جعفریه

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس استاتیک و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس استاتیک دکتر امیرحسین جعفریه می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس تحلیل خطر زلزله دکتر امیرحسین جعفریه

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس تحلیل خطر زلزله و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس تحلیل خطر زلزله دکتر امیرحسین جعفریه می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس اندرکنش خاک و سازه دکتر امیرحسین جعفریه

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس اندرکنش خاک و سازه و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس اندرکنش خاک و سازه دکتر امیرحسین جعفریه می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مهندسی محیط زیست دکتر محمود محمد رضاپور طبری

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مهندسی محیط زیست و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مهندسی محیط زیست دکتر محمود محمد رضاپور طبری می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) دکتر محمود محمد رضاپور طبری

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) دکتر محمود محمد رضاپور طبری می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس هیدرولوژی دکتر محمود محمد رضاپور طبری

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس هیدرولوژی و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس هیدرولوژی دکتر محمود محمد رضاپور طبری می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مکانیک سیالات دکتر محمود محمد رضاپور طبری

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مکانیک سیالات و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مکانیک سیالات دکتر محمود محمد رضاپور طبری می باشد.