نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس روشهای اجرای ساختمانهای بتنی دکتر حامد رحمن شکرگزار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس روشهای اجرای ساختمانهای بتنی و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس روشهای اجرای ساختمانهای بتنی دکتر حامد رحمن شکرگزار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس طراحی سازه های فولادی دکتر حامد رحمن شکرگزار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس طراحی سازه های فولادی و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس طراحی سازه های فولادی دکتر حامد رحمن شکرگزار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس مقررات ملی ساختمان دکتر حامد رحمن شکرگزار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس مقررات ملی ساختمان و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس مقررات ملی ساختمان دکتر حامد رحمن شکرگزار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس روشهای اجرای سازه های فلزی دکتر حامد رحمن شکرگزار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس روشهای اجرای سازه های فلزی و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس روشهای اجرای سازه های فلزی دکتر حامد رحمن شکرگزار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس تحلیل سازه 1 دکتر حامد رحمن شکرگزار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس تحلیل سازه 1 و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس تحلیل سازه 1 دکتر حامد رحمن شکرگزار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس استاتیک دکتر حامد رحمن شکرگزار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس استاتیک و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس استاتیک دکتر حامد رحمن شکرگزار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس طراحی سازه های بتنی 1 دکتر حامد رحمن شکرگزار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس طراحی سازه های بتنی 1 و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس طراحی سازه های بتنی 1 دکتر حامد رحمن شکرگزار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس پايداري سازه ها دکتر یعقوب محمدی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس پايداري سازه ها و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس پايداري سازه ها دکتر یعقوب محمدی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس ديناميك سازه ها دکتر یعقوب محمدی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس ديناميك سازه ها و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس ديناميك سازه ها دکتر یعقوب محمدی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس سازه هاي بتن آرمه 1 دکتر یعقوب محمدی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس سازه هاي بتن آرمه 1 و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس سازه هاي بتن آرمه 1 دکتر یعقوب محمدی می باشد.