نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس سازه های فولادی 1 دکتر سعید پورزینلی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس سازه های فولادی 1 و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس سازه های فولادی 1 دکتر سعید پورزینلی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس دینامیک سازه دکتر سعید پورزینلی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس دینامیک سازه و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس دینامیک سازه دکتر سعید پورزینلی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس ارتعاشات تصادفی دکتر سعید پورزینلی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس ارتعاشات تصادفی و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس ارتعاشات تصادفی دکتر سعید پورزینلی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس سازه های فولادی 2 دکتر سعید پورزینلی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس سازه های فولادی 2 و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس سازه های فولادی 2 دکتر سعید پورزینلی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس ژئوتکنیک لرزه ای دکتر سعید پورزینلی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس ژئوتکنیک لرزه ای و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس ژئوتکنیک لرزه ای دکتر سعید پورزینلی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس تحلیل سازه ها 1 دکتر سعید پورزینلی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس تحلیل سازه ها 1 و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس تحلیل سازه ها 1 دکتر سعید پورزینلی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس بهسازی لرزه ای سازه های موجود دکتر سعید پورزینلی

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس بهسازی لرزه ای سازه های موجود و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس بهسازی لرزه ای سازه های موجود دکتر سعید پورزینلی می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس کنترل سازه ها دکتر آرش بهار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس کنترل سازه ها و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس کنترل سازه ها دکتر آرش بهار می باشد.

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس دینامیک سازه ها دکتر آرش بهار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس دینامیک سازه ها و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس دینامیک سازه ها دکتر آرش بهار می باشد.

 

 

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم+ امتحانات میان ترم+ حل تمرین درس اصول مهندسی زلزله و باد دکتر آرش بهار

فایل فشرده زیر شامل نمونه سوالات امتحانات پایانی و میان ترم درس اصول مهندسی زلزله و باد و همچنین پاسخ تشریحی سوالات به علاوه حل تمرین درس اصول مهندسی زلزله و باد دکتر آرش بهار می باشد.